Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z Państwa członkostwem w Mazowieckim Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka z siedzibą w Parzniewie (dalej „Związek”), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) przekazujemy Państwu informację na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez Związek:

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej „Administrator”), a więc podmiotem decydującym o celu i sposobie przetwarzania powierzonych przez Państwa danych, jest

Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka

z siedzibą w Parzniewie

ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków

KRS 0000172996, NIP 5342239882, REGON 010423158

 1. Jak skontaktować się z Administratorem?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w szczególności w celu skorzystania z opisanych poniżej uprawnień dotyczących danych osobowych lub w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, prosimy o kontakt:

– listowny pod adresem:

Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka

z siedzibą w Parzniewie

ul. Przyszłości 1, 05-804 Pruszków

możliwie z dopiskiem „Dane Osobowe”

– za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:

[email protected]

– telefoniczny pod numerem:

22/ 312 48 25

 1. W jaki sposób Administrator pozyskał Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe Administrator pozyskał bezpośrednio od Państwa. Przekazaliście je nam Państwo wypełniając deklarację członkowską a także w innych dokumentach przekazywanych przez Państwa w związku z członkostwem w Związku.

 1. Jakie Państwa dane osobowe przetwarza Związek?

Związek jako Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

– imię i nazwisko,

– nazwa prowadzonej działalności,

– adres zamieszkania,

-adres korespondencyjny,

– adres prowadzonej działalności

– adres poczty elektronicznej,

– numer telefonu,

– numer PESEL, NIP i REGON,

– wizerunek,

– dane dotyczące Państwa członkostwa w Związku ( dane dotyczące zdobytych nagród, itp.),

– dane dotyczące prowadzonej przez Państwa hodowli i/lub działalności produkcyjnej.

Administrator w żadnym przypadku nie będzie przetwarzał Państwa danych osobowych kwalifikowanych jako dane wrażliwe.

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

Związek (jako Administrator) może przetwarzać Państwa dane w następujących celach:

 • w celu przyjęcia Państwa w poczet członków Związku i realizacji wszelkich czynności związanych z tym członkostwem, a także w celu realizacji celów statutowych Związku (dotyczy to wszystkich danych wskazanych w punkcie Jakie Państwa dane osobowe przetwarza Związek?)

podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy zawartej już z Państwem lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia z Państwem takiej umowy (a rodzajem takiej umowy jest Państwa członkostwo w Związku);

 • w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, np.: wystawienia faktury lub innych dokumentów księgowych, a także dokumentacji Państwa członkostwa w Związku zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (dotyczy to wszystkich danych wskazanych w punkcie Jakie Państwa dane osobowe przetwarza Związek ?)

podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa;

 • w celach marketingowych i promocyjnych, np. przesyłania Państwu informacji reklamowych od partnerów Związku lub umieszczania informacji o Państwa osiągnięciach hodowlanych w materiałach publikowanych przez Związek (dotyczy to imienia i nazwiska, wizerunku, nazwy prowadzonej działalności, danych kontaktowych, danych dotyczących Państwa członkostwa w Związku, danych dotyczących prowadzonej przez Państwa hodowli i/lub działalności produkcyjnej)

podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;

 • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przysługujących Związkowi, np. dotyczących składek członkowskich (dotyczy to dotyczy to wszystkich danych wskazanych w punkcie Jakie Państwa dane osobowe przetwarza Związek ?)

podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w postaci zabezpieczania możliwości dochodzenia roszczenia o zapłatę lub roszczeń odszkodowawczych);

 • w celu archiwalnym (dotyczy to wszystkich danych wskazanych w punkcie Jakie Państwa dane osobowe przetwarza Związek?)

podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w postaci możliwości m.in. podania informacji dotyczących Państwa hodowli, np. gdy zażąda tego uprawniony organ państwowy).

 1. Czy mają Państwo obowiązek podać Administratorowi swoje dane osobowe?

Udostępnienie przez Państwa danych osobowych Związkowi (jako Administratorowi) ma charakter dobrowolny.

Jednakże w przypadku niepodania większości danych Związek nie będzie mógł Państwa przyjąć w poczet członków i wykonywać wobec Państwa swoich statutowych obowiązków i uprawnień, Państwo zaś nie będziecie mogli prawidłowo wykonywać swoich praw i obowiązków wynikających z członkostwa (dotyczy to takich danych jak np. imię i  nazwisko, dane kontaktowe).

Jedynie niepodanie danych dla celów marketingowych i promocyjnych pozostaje bez wpływu na możliwość Państwa członkostwa w Związku.

 1. Jak długo Związek będzie przetwarzał Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż niezbędny dla realizacji celów wskazanych w punkcie W jakim celu i na jakiej podstawie Administrator przetwarza Państwa dane osobowe? Po upływie tego okresu Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte.

W przypadku gdy Związek przetwarza Państwa dane osobowe w celach przyjęcia Państwa w poczet członków Związku i realizacji wszelkich czynności związanych z tym członkostwem, a także w celu realizacji celów statutowych Związku, dane te przetwarzane będą w trakcie trwania procedury przyjmowania do Związku, a w przypadku uzyskania członkostwa przez cały okres jego trwania.

W przypadku gdy Związek przetwarza Państwa dane osobowe w celach marketingowych i//lub promocyjnych przetwarzanie to trwało będzie do czasu wycofania Państwa zgody.

W przypadku gdy Związek przetwarza Państwa dane osobowe w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa, dane zostaną usunięte po upływie okresu określonego w tych przepisach.

W przypadku gdy Związek przetwarza Państwa dane osobowe w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń dane zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń.

 1. Jakim podmiotom Administrator może przekazać Państwa dane osobowe?

Związek w swojej działalności korzysta z pomocy innych podmiotów, które świadczą na naszą rzecz różnego rodzaju usługi. W związku z tym dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i/lub wywiązania się ze swoich obowiązków Związek może przekazywać Państwa dane osobowe takim podmiotom przetwarzającym lub odbiorcom jak:

– podmioty świadczące usługi podatkowe, rachunkowe, bankowe, prawne, reklamowe, ubezpieczeniowe, pocztowe czy kurierskie;

– podmioty obsługujące systemy informatyczne Związku;

– podwykonawcy świadczonych przez Związek usług.

Związek może przekazywać Państwa dane także podmiotom, wspólnie z którymi realizuje swoje cele statutowe, w tym organizacjom, których jest członkiem. W przypadku gdy wyraziliście Państwo stosowna zgodę, Związek może przekazać Państwa dane takim podmiotom, a także podmiotom wspierającym działalność Związku, także w celach marketingowych lub promocyjnych.

Oprócz tego Związek pewne Państwa dane będzie przekazywać lub może musieć przekazać na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym (w szczególności organom państwowym).

 1. Czy Administrator będzie przekazywał dane osobowe poza EOG lub organizacją międzynarodowym?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. do państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane te nie będą także przekazywane organizacją międzynarodowym.

 1. Czy Administrator będzie wykorzystywał Państwa dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania?

Związek (jako Administrator) nie będzie wykorzystywał Państwa danych osobowych w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji wpływających na sytuację jednostki, w tym w celu profilowania.

 1. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, mogą ją Państwo cofnąć w każdym czasie. Zgodnie jednak z art. 7 ust. 3 RODO nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody.

 1. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzania swoich danych osobowych przez Związek?

W razie stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora następuje niezgodnie z prawem, możecie Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zachęcamy jednak by każdorazowo w pierwszej kolejności skontaktować się ze Związkiem (w jeden ze sposobów wskazanych powyżej).

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP