Struktura

WALNY ZJAZD  DELEGATÓW
Najwyższa władza Związku wybierana na 4-letnią kadencję spośród wszystkich członków Związku. Wybiera władze statutowe, udziela absolutorium Zarządowi, zatwierdza sprawozdania finansowe i merytoryczne, dokonuje zmian w statucie.

ZARZĄD
Prowadzi bieżącą działalność Związku, ustala program pracy Związku, reprezentuje Związek na zewnątrz.

KOMISJA  REWIZYJNA
Kontroluje działalność finansową Związku, oraz zgodność jego prac ze Statutem Związku.

SĄD KOLEŻEŃSKI
Rozstrzyga spory o prawa i obowiązki członkowskie.

KOMISJA  STATUTOWA
Przygotowuje na wniosek Zarządu zmiany do Statutu.

BIURO  ZWIĄZKU
Wykonuje prace na rzecz Zarządu Związku zgodnie z harmonogramem prac ustalonych przez Zarząd. Prowadzi kasę Związku.  Koordynator pomiędzy kołami powiatowymi a Zarządem Związku.

KOŁA   POWIATOWE
Prowadzą prace w powiatach  i współpracują z Zarządem Związku.

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP