W dniu 25 sierpnia 2021r. odbył się Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów
Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Restauracji & Hotelu
SULBIN pod Garwolinem w celu podsumowania działalności Związku w 2020 r.

Obrady rozpoczął Prezes Mazowieckiego Związku Waldemar Plantowski
przywitaniem przybyłych gości : Wiceprezydenta PFHBiPM Andrzeja Steckiewicza ,
Dyrektor ds. Oceny Elżbietę Matuszewską, Dyrektora Regionu Oceny Wschód Adama
Kamińskiego, Dyrektora Regionu Oceny Centrum Michała Rodaka i Z-cę Dyrektora ROC
Tomasza Kurzynę oraz Kierownika Zespołu ds. Oceny ROC Katarzynę Wójtowicz, Dyrektora
Biura MZHBiPM Agnieszkę Kalatę i Kierownika Komórki ROC Annę Wasilewską z
Inspektorami Nadzoru , Doradcę Hodowlanego Janusza Tercjaka oraz Delegatów.

Następnie wybrano Przewodniczącego Zjazdu – Witolda Prządka i protokolanta
–Agnieszkę Kalatę. Zjazd Delegatów powołał Komisję Mandatowo-Skrutacyjną, która
ukonstytuowała się w składzie : Przewodniczący – Dariusz Kołtuniak i członkowie :
Cezary Czaplicki i Dariusz Wójcik. Komisja M-S na podstawie listy obecności stwierdziła,
że w ZWZD uczestniczy 22 delegatów , co stanowi quorum uprawnionych do głosowania
oraz Zjazd jest prawomocny i zdolny do podejmowania uchwał i wniosków. Została także
powołana Komisja Uchwał i Wniosków w składzie : Przewodniczący – Ireneusz
Goździewski i członkowie : Daniel Śliński i Jerzy Wawrzyńczak.


Prezes W. Plantowski przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności Związku
za 2020 r, jakże trudny dla wszystkich w czasie pandemii coronavirusa Covid-19. Mimo to,
Związek aktywnie działał, brał udział w opiniowaniu postulatów oraz wniosków składanych
przez PFHBiPM do Ministra Rolnictwa m.in. w przywróceniu dotacji na postęp hodowlany dla
PFHBiPM oraz przywróceniu 8% stawki VAT za usługi inseminacyjne. Był przeciwko „Piątce
Kaczyńskiego” biorąc czynny udział w Proteście Hodowców i blokadzie dróg na Mazowszu.
Mazowiecki Związek działał także charytatywnie niosąc pomoc ciężko chorym ludziom i
potrzebującym hodowcom w nieszczęściu. Prezes przypomniał również o stronie
internetowej www.mzhbipm.pl , gdzie oprócz aktualności są zamieszczone oferty Partnerów
z rabatami dla członków Mazowieckiego Związku. Następnie Dyrektor Biura MZHBiPM
Agnieszka Kalata przedstawiła sprawozdanie finansowe za 2020r. Mazowieckiego Związku.
Delegaci jednogłośnie zatwierdzili powyższe sprawozdania i jednogłośnie udzielili
absolutorium Zarządowi Związku za rok 2020.


Następnie głos zabrał Wiceprezydent PFHBiPM Pan Andrzej Steckiewicz, będący
także Prezesem Warmińsko- Mazurskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka,
który przedstawił pokrótce działanie W-MZHBiPM . Następnie omówił podejmowane trudne
decyzje przez Zarząd PFHBiPM w czasie epdemii koronawirusa w 2020r, ale także zwrot
dotacji Ministerstwa Rolnictwa, co pozwoliło na obniżenie kosztów hodowców za ocenę ,
zakup nowych samochodów dla zootechników .Przedstawił działania i plany PFHBiPM na
następne lata m.in. współpraca z mleczarniami i ze spółkami inseminacyjnymi , wzrost płacy
pracowników, e-gale i konferencje dla hodowców.
Później Dyrektor d.s.Oceny PFHBiPM Pani Elżbieta Matuszewska przedstawiła obecny stan
oceny wartości użytkowej bydła w Polsce i na Mazowszu w roku 2021 . Omówiła i zachęciła
hodowców do korzystania z dodatkowych raportów wynikowych , ze stada online oraz z
pomocy doradców zootechnicznych, żywieniowych i hodowlanych. Zaprosiła na Wystawę
Zwierząt Hodowlanych do Siedlec, gdzie hodowcy na stoisku PFHBiPM będą mogli zbadać
optymalny termin zbioru kukurydzy.

Na zakończenie obrad Prezes MZHBiPM Waldemar Plantowski w imieniu Mazowieckiego
Związku podziękował Dyrektorowi Adamowi Kamińskiemu za owocną i długoletnią
współpracę wręczając mu na pamiątkę gustowny upominek. Dyrektor Adam Kamiński od 1
sierpnia br. został mianowany Dyrektorem Regionu Oceny Wschód z/s w Jeżewie Starym i
przedstawił nowego Dyrektora Regionu Oceny Centrum z/s w Parzniewie, którym został Pan
Michał Rodak a jego Zastępcą Pan Tomasz Kurzyna.
Nastąpiło zakończenie Walnego Zjazdu Delegatów Mazowieckiego Związku.

Autor: Agnieszka Kalata

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP