Mazowiecki Janosik kontra federacyjne RODO

14 czerwca br. w miejscowości Karniewo odbył się zwyczajny Walny Zjazd Przedstawicieli Mazowieckiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Spotkanie przebiegło w spokojnej atmosferze i miało charakter merytoryczny. Uczestniczyło w nim 35 delegatów.

Zebranie otworzył, prezes MZHBiPM – Waldemar Plantowski, który na wstępie przywitał zaproszonych gości. Przewodniczącym spotkania, został Marek Czarnecki, zaś protokólantem  Agnieszka Kalata. Wybrano  komisję : mandatowo-skrutacyjną do której weszli: przewodniczący Janusz Bober, członkowie Zenon Więcław i Andrzej Soliwodzki. Komisja stwierdziła, że z uprawnionych 57 delegatów w zwyczajnym walnym zebraniu uczestniczy 35 delegatów, co stanowi kworum uprawnionych do głosowania. Natomiast  skład komisji uchwał i wniosków przedstawiał się następująco : przewodniczący Ireneusz Goździewski oraz członkowie- Jan Pisarkiewicz i Bogdan Szymański.

Sprawozdanie z działalności Mazowieckiego Związku za 2021 rok  wygłosił prezes Waldemar Plantowski : – Zarząd MZHBiPM w 2020 roku działał w składzie 19-osobowym: prezes Waldemar Plantowski, wiceprezes Cezary Czaplicki, wiceprezes Daniel Śliński, skarbnik Marek Niestępski, sekretarz Ireneusz Goździewski. Członkowie Zarządu: Marcin Grzegrzółka, Piotr Gutowski, Jarosław Jastrzębski, Krzysztof Kańkowski, Dariusz Kołtuniak, Ryszard Kuracki, Piotr Miarciński, Jan Orlicki, Jan Roskosz, Tadeusz Stelęgowski, Elżbieta Świeżak, Magdalena Szubert, Zenon Więcław, Robert Wołyński.

Waldemar Plantowski powiedział także o współpracy Mazowieckiego Związku z takimi firmami jak: Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu, Chemirol, Can Agri, Hurtownia Żar z Siedlec, Ubojnia Eco-Beef w Węgrzynowie należąca do grupy Agraimpex, Małopolska Hodowla Roślin, One Power, EP Energia (dawne Fotoleo), Prekon Polska, Holiday Park & Resort.  Zaś z  Sprawozdanie finansowego  z działalności MZHBiPM za rok 2021 , które   przedstawiła dyrektor biura mazowieckiego związku Agnieszka Kalata wynikało ,że  przychody za 2021 rok wyniosły 83 549,26 zł.  

 Istotny był też głos przewodniczącego komisji rewizyjnej  Jerzego  Wawrzyńczak , który między innymi powiedział :- W okresie sprawozdawczym komisja działała w składzie: Jerzy Wawrzyńczak – przewodniczący oraz i Grzegorz Goździewski i Andrzej Soliwodzki – członkowie. Po przeanalizowaniu działalności zarządu związku za okres sprawozdawczy komisja nie stwierdziła uchybień i nie wnosi zażaleń do działalności związku w roku 2021 roku. Komisja wnosi o udzielenie zarządowi absolutorium za 2021 rok – powiedział Jerzy Wawrzyńczak.

 Dobrą atmosferę  panująca w Związku potwierdził przewodniczący sądu koleżeńskiego  Andrzej Szczepański , który stwierdził ,że  w  okresie sprawozdawczym sąd działał w  następującym składzie: przewodniczący Marcel Skolimowski oraz członkowie Witold Prządka i Andrzej Szczepański. W ubiegłym roku odbyło się jedno posiedzenie. W  2021 roku nie było żadnych spraw spornych wymagających interwencji sądu koleżeńskiego – stwierdził  Andrzej Szczepański.

Walne zebranie podjęło kilka uchwał, w tym jedną dotyczącą nowych członków Mazowieckiego Związku. Według niej członkowie Mazowieckiego Związku przyjęci po 14 czerwca br. będą zwolnieni z płacenia składek za ten rok.

autor TPR Józef Nuckowski

BCF Theme By aThemeArt - Proudly powered by WordPress.
BACK TO TOP